ECCE HOMO EURO CIVIL ADVOCACY - Úvodná stránka

O NÁS

Poslanie
Ciele
Prostriedky
Výročná správa
Činnos»
Prihláąka za člena

PROJEKTY
PODPORTE NÁS
DARCOVIA

STANOVY

  AUGUST 1968

  NOVEMBER 1989

  CHARTA 77

Poslanie

Ecce Homo Euro - civil advocacy je dobrovoµnou, politicky nezávislou, mimovládnou neziskovou inątitúciou zdruľujúcou µudí z rôznych oblastí, vytvorenou so zámerom pôsobi» na celom území SR a v zahraničí na monitorovanie, ochranu a obhajobu µudských a občianskych práv, slobôd a demokracie, presadzujúcou zachovávanie princípov demokracie, na zdruľovanie občanov a zastupovanie záujmov členov tejto inątitúcie pred orgánmi verejnej správy. Prečítajte si viac o naąich prostriedkoch, ktorými presadzujeme naąe a vaąe ciele, napr. parlamentný lobbing.

Vítame Vás na naąej internetovej stránke. 17.novembra 1989 priąla sloboda a demokracia na Slovensko, padla ľelezná opona.
Ohavný systém sa zrútil a doąlo k strate monopolu moci jednej strany, totalita bola zvrhnutá. Aľ po brutálnom zásahu policajných zloľiek proti ątudentom vzniklo hnutie µudí, ktorí sa nebojácne a odhodlane postavili proti represáliám vtedająej moci. Čítajte ďalej...

Odhalenie pamätnej tabule k 20.výročiu od neľnej revolúcie v Novembri 89 v Koąiciach zo dňa16.11.2009
Fotogalériu z akcie si môľete pozrie» kliknutím na túto linku.

Koąice vzdali hold obetiam augusta 68
KO©ICE - Pietnú spomienku na obete okupácie Československa v auguste 1968 pripravilo mesto Koąice v spolupráci so Svetovým zdruľením bývalých československých politických väzňov. V priestoroch historickej radnice na Hlavnej ulici prijal hostí viceprimátor Mikuláą Čečko a o 14:15 predstavitelia mesta a zdruľenia bývalých politických väzňov poloľili vence k pamätnej tabuli obetí augustových udalostí na Hlavnej ulici. Vystúpil spevák a gitarista Ján Kryl, brat nebohého Karla Kryla. V Dóme sv. Alľbety sa uskutočnla omąa venovaná pamiatke obetí okupácie.

VYHLÁSENIE KU DŇU ĄUDSKÝCH PRÁV
!!! DÔLE®ITÉ !!! - Viac sa dočítate v prílohe

©KANDÁL
Podµa arcibiskupa Jána Sokola by mali by» na Slovensku registrované len ątyri cirkvi

Európski právnici kritizujú slovenský zákon o registrácii cirkví
BRATISLAVA - Niektorí veriaci môľu by» na Slovensku diskriminovaní pre spôsob, akým sa u nás upravuje registrácia cirkví a náboľenských spoločností. Upozorňuje na to skupina nezávislých právnych expertov, ktorá pôsobí pri Európskej komisii. Spomenula to v poslednej analýze pripravenej zmluvy s Vatikánom o výhrade svedomia

Základom je odluka od ątátu
Početné ątúdie súvisiace s rozvojom spoločnosti sa neoddeliteµne spájajú s ekonomikou a politikou. Napríklad tzv. index ekonomickej slobody sa opiera o kritériá sústredené na menový vývoj a infláciu, úlohu ątátu, dane a medzinárodné vz»ahy. No nevenuje sa dostatok pozornosti vplyvu cirkví na politiku a ekonomiku.

Výhrada svedomia ako zbraň
V diskusii okolo výhrady svedomia uľ KDH prezentovalo mnoľstvo zavádzajúcich informácií a klamstiev. Je zreteµné, ľe v celej diskusii sa zo strany Ministerstva spravodlivosti SR a jeho pochlebovačov vedome mieąajú rôzne právne úpravy, keď tvrdia, ľe výhradu svedomia si bude môc» uplatňova» kaľdý.

Zmluva o výhrade svedomia poruąuje Ústavu SR
Mimovládne organizácie, ktoré sa zaoberajú µudskými/ľenskými právami, vyzvali otvoreným listom premiéra SR, aby na rokovaní vlády odmietol návrh Zmluvy so Svätou stolicou o práve uplatňova» výhradu svedomia.

Analýza vatikánskej zmluvyu
Slovensko sa pripravuje na podpísanie zmluvy so Svätou Stolicou, ktorá upravuje uplatňovanie výhrady svedomia v SR. Návrh zmluvy bol pripravený Ministerstvom spravodlivosti a bude pravdepodobne čoskoro predloľený vláde SR na schválenie a následne NR SR na ratifikáciu. Po ratifikácii zmluva nadobudne status "medzinárodnej zmluvy o µudských právach" a bude ma» prednos» pred slovenskými zákonmi.