ECCE HOMO EURO CIVIL ADVOCACY - Úvodná stránka

O NÁS

Poslanie
Ciele
Prostriedky
Výročná správa
Činnosť
Prihláška za člena

Aktuálne

Zmluva o výhrade svedomia porušuje Ústavu SR

Mimovládne organizácie, ktoré sa zaoberajú ľudskými/ženskými právami, vyzvali otvoreným listom premiéra SR, aby na rokovaní vlády odmietol návrh Zmluvy so Svätou stolicou o práve uplatňovať výhradu svedomia.

V otvorenom liste premiérovi SR Mikulášovi Dzurindovi sa uvádza, že súhlas so zmluvou so Svätou stolicou ohrozuje základne princípy Slovenska ako právneho, sekulárneho a demokratického štátu.

Podľa OZ Možnosť voľby bude implementáciou tejto zmluvy dochádzať k systematickému porušovaniu základných ľudských jednotlivcov garantovaných Ústavou SR.

Prijatie návrhu zmluvy by tak mohlo spochybniť členstvo Slovenska v EÚ, Rade Európy a teda by znamenalo odstúpenie od záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných ľudsko-právnych dohôd, vrátane Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien.
Návrh zmluvy primárne ochraňuje náboženské práva štátnych a verejných úradníkov a zamestnancov. Jej prijatím dôjde fakticky k situácii, kedy štát bude poskytovať len tie výkony a služby, ktoré sú v súlade s katolíckou vieroukou. Ochrana "slobodnej a neobmedzenej" výhrady svedomia v akejkoľvek oblasti upravenej právom bude v praxi viesť k preniknutiu katolíckeho učenia do všetkých oblastí upravených právom.

Tento efekt bude podľa Oľgy Pietruchovej z OZ Možnosť voľby znásobený tým, že náboženské zvykové právo - tzv. kanonické právo - bude ovplyvňovať súdy pri ich rozhodovaní a tak porušovať požiadavku nestrannosti súdov. Zavedenie katolíckej vierouky do rozhodovania súdov a rozšírením práva na výhradu svedomia do všetkých verejných sfér dochádza k situácii, kedy nie je možné presne a s určitosťou vymedziť práva a povinnosti fyzických a právnických osôb.

Následkom návrhu zmluvy bude vytváranie kvalitatívne odlišného stupňa ochrany základných práv a a slobôd podľa náboženského vyznania. Prijatie zmluvy bude mať pritom disproporčné negatívny vplyv najmä na reprodukčné práva žien. Zmluva prakticky znemožní pravo na plánované rodičovstvo a právo na všeobecne akceptované vedecké poznatky.
V liste sa ďalej uvádza: "Podľa princípu právneho štátu sú si všetci pred zákonom rovní a pre všetkých platia zákony rovnako. Návrh zmluvy podstatne oslabuje túto požiadavku. Drvivá väčšina občanov Slovenska sa hlási k Rímskokatolíckej cirkvi. Návrh zmluvy vytvára situáciu, kedy väčšina obyvateľov Slovenska môže bez obmedzenia odmietnuť dodržiavanie zákonov. Ani demokracia ani právny štát sa nezlučuje s tyraniou majority.
Slovensko sa svojim vstupom do Európskej únie zaviazalo rešpektovať jej právny poriadok a hlásiť sa k spoločným hodnotám - úcte k ľudskej dôstojnosti, slobode, demokracii, rovnosti, právnemu štátu a rešpektovaniu ľudských práv. "Tieto hodnoty sú spoločné členským štátom v spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi," hovorí Ústava EÚ.
Prijatím tejto zmluvy Slovensko podstatne spochybní svoje záväzky voči EÚ a rešpekt novej ústave ešte predtým, než bude vôbec ratifikovaná. Ústava EÚ totiž zaväzuje členské štáty, že "neprijmú žiadne opatrenie, ktoré by mohlo ohroziť dosiahnutie cieľov Únie. (čl. I-5)" , čo napĺňanie tejto zmluvy v oblasti nediskriminácie, pluralizmu a rovnosti medzi ženami a mužmi nepochybne spôsobí.
Náboženské slobody zastávajú významné miesto v štátoch, založených na princípoch demokracie, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv. Výhrada svedomia nie je v zásade v rozpore s týmito princípmi. Právo na výhradu svedomia musí byť uplatňované tak, aby neohrozovalo základné individuálne ľudské práva iných.

Právo odmietnuť vykonať určitú právnu povinnosť nie je absolútne, ale môže byť obmedzené zákonom, ak je to nevyhnutné na ochranu základných práv iných. Ochrana neobmedzenej výhrady svedomia len na základe rímskokatolíckej viery by viedla k systematickému porušovaniu práv iných osôb.
Právo na výhradu svedomia by malo byť upravené v domácej legislatíve, nie prostredníctvom bilaterálnej zmluvy. Toto právo by malo byť garantované všetkým, nielen na základe náboženstva, alebo aj filozofického, politického alebo iného prejavu. Takáto legislatíva by mala presne vymedziť, na ktoré oblasti sa výhrada svedomia vzťahuje, tak aby nedochádzalo k porušeniu princípu právnej istoty."

V závere listu bol premiér SR vyzvaný, aby návrh Zmluvy so Svätou stolicou o práve uplatňovať výhradu svedomia na rokovaní vlády odmietol.

<< Návrat na predošlú stránku