ECCE HOMO EURO CIVIL ADVOCACY - Úvodná stránka

O NÁS

Poslanie
Ciele
Prostriedky
Výročná správa
Činnosť
Prihláška za člena

Ciele

 1. monitorovanie, ochrana a obhajoba ľudských a občianskych práv, slobôd a demokracie, vrátane práv osôb patriacich k menšinám, obhajoba proti diskriminácii na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery
   
 2. zachovávanie princípov demokracie, dodržovanie ľudských práv a helsinských zásad, podpora európskej integrácie, tolerancie medzi etnikami a náboženstvami, šírenie myšlienok slušnosti, ľudskosti a znášanlivosti, dodržiavanie práva na spravodlivý proces
   
 3. podpora kázania a šírenia kultúrnych a duchovných hodnôt, práva na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania a viery (pričom toto právo zahrňuje v sebe aj voľnosť zmeniť svoje náboženstvo alebo vieru, ako aj slobodu prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru sám alebo spoločne s inými, či už verejne alebo súkromne, vyučovaním, vykonávaním náboženských úkonov, Bohoslužbou a zachovávaním obradov)
   
 4. odmietanie prejavov totalitarizmu, nacionalizmu, šovinizmu, extrémizmu, fašizmu, rasizmu, terorizmu, xenofóbie, každého izmu
   
 5. spolupráca s inými domácimi a medzinárodnými skupinami a organizáciami, ktoré majú podobné ciele a zámery, výmenný program stáží
   
 6. združovanie občanov v súlade s poslaním združenia
   
 7. zastupovanie záujmov členov združenia pred orgánmi verejnej správy